Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Jesteś tu: » Strona główna » Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ZORGANIZOWANEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. OBROŃCÓW WARSZAWY

W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.),
 • Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim.

 

ZASADY OGŁOSZENIA REKRUTACJI

 

Rekrutację dzieci do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim na kolejny rok szkolny ogłasza Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim w formie:

 

 • pisemnego ogłoszenia dla rodziców/opiekunów prawnych, podając termin pobierania i składania przez rodziców/opiekunów prawnych „Kart zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim”,
 • zasad rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Szkole Podstawowej Nr 2 na tablicy przy sekretariacie szkoły.

 

ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

 

1.       Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy Komisji Kwalifikacyjnej:

 

a)    zamieszczenie ogłoszeń o terminie rekrutacji,

b)    udostępnienie zainteresowanym rodzicom/opiekunom prawnym regulaminu rekrutacji,

c)    wyjaśnienie zainteresowanym rodzicom/opiekunom prawnym zasad określonych w regulaminie rekrutacji, wydawanie i przyjmowanie „Kart zgłoszenia dziecka do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim” oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczonych przez rodziców/opiekunów prawnych,

d)    sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem rzeczowym i formalnym ze szczególnym zwróceniem uwagi na:

 

 • dane dziecka (imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, miejsce zameldowania i zamieszkania dziecka),
 • dane rodziców/opiekunów prawnych(imiona, nazwiska, adres)

 

2.       Uczestniczenie w pracach Komisji Kwalifikacyjnej.

3.       Wywieszenie list dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego do 10.04.2013r.

4.       Informowanie rodziców/opiekunów prawnych o przyczynie braku kwalifikacji do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.

5.       Przyjmowanie pisemnych odwołań rodziców/opiekunów prawnych od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej w terminie 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników kwalifikacji.

6.       Rozpatrywanie odwołań i przekazywanie ostatecznej decyzji Dyrektora w ciągu 7 dni od dnia złożenia przez rodziców/opiekunów prawnych odwołań od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej.

 

DZIAŁALNOŚC KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ

 

1.       Dyrektor szkoły powołuje Komisję Kwalifikacyjną, która dokonuje rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim.

2.       W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:

 

 • Dyrektor szkoły (przewodniczący),
 • Wicedyrektor szkoły,
 • Kierownik świetlicy.

 

ZADANIA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ PODCZAS REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLI

 

 1. Analiza kart i kwalifikacja dzieci do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole,
 2. Kwalifikacja dzieci do przedszkola w następującej kolejności:
  • dzieci sześcioletnie (urodzone w roku 2007) z obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim,
  • dzieci z terenu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki,
  • dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
  • dzieci z rodzin zastępczych,
  • dzieci, które już uczęszczają do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim,
  • dzieci, które mają rodzeństwo uczęszczające do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim lub do oddziału szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim,
  • dzieci obojga rodziców pracujących,
  • dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci),
  • ciężka sytuacja życiowa rodziny (szczególne przypadki),
  • dzieci sześcioletnie (urodzone w roku 2007) z terenu  Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.

 

Wszystkie wyżej wymienione dzieci powinny być zameldowane/zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki.

 

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim kwalifikowane są dzieci sześcioletnie, które nie spełniają kryteriów wymienionych w pkt. 2.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej są protokołowane.
 2. Protokoły z posiedzeń Komisji Kwalifikacyjnej podpisują Przewodniczący i Członkowie Komisji.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2013 r.

Ożarów Mazowiecki, 07.04.2014 r.

 

    Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim ogłasza uzupełniającą rekrutację do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole dla dzieci urodzonych w roku 2009.

czytaj więcej

Opracowanie: szkolnastrona.pl